FRAMTIDENS KULTUR

 

Stadgar för Stiftelsen framtidens kultur
(In English)

Bilaga till regeringsbeslut 23 juni 1994 nr 65

Stiftelseförordnande

I syfte att främja ett vitalt kulturliv såväl i Sverige som helhet som på enskilda orter förordnar härmed svenska staten genom regeringen (jfr prop. 1993/94:177, bet. 1993/94:UbU12, rskr. 1993/94:399) att 6,85% av återstoden av de tillgångar som förvaltas av avvecklingsstyrelsen (Fond 92-94) skall avskiljas till en självständig förmögenhet. Ytterligare medel kan senare komma att tillföras. Följande föreskrifter skall gälla för den avsedda stiftelsen.

  1. Stiftelsen skall benämnas Stiftelsen framtidens kultur.

2.      Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att under minst tio år ge ekonomiskt stöd till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Stödet skall stimulera det regionala kulturlivet i vid mening och syfta till att stärka tillväxt och utveckling. Lokala och regionala intressen bör engageras i och bidra till projekten.

3.      Stiftelsen skall successivt förbruka sin förmögenhet.

4.      Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Uppsala.

5.      Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Regeringen utser och entledigar ledamöter samt bestämmer vem som skall vara ordförande.
Ledamöterna förordnas för en bestämd tid, dock högst fyra år. Ett förordnande kan förlängas en gång. Om det finns särskilda skäl, kan ett förordnande förlängas ytterligare en gång. (Ändrad 2002)
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

6.      Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

7.      Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för, utom i fall som anges i punkten 8. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

8.      För beslut som gäller ansökan om tillstånd att få ändra, upphäva eller tillfälligt åsidosätta någon föreskrift i detta förordnande krävs att minst fyra ledamöter är ense om beslutet.

9.      Styrelsen svarar för att Stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

10.  Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet.

11.  Stiftelsen skall föra räkenskaper enligt bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
Styrelsen skall för varje verksamhetsår fastställa budget.

12.  Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen skall bestå av den resultat- och balansräkning som har tagits in i årsbokslutet samt av en förvaltningsberättelse med uppgift bl.a. om hur Stiftelsens ändamål tillgodosetts under räkenskapsåret.
Stiftelsen skall årligen publicera en lättillgänglig redogörelse för verksamheten. Stiftelsen skall i övrigt arbeta under stor öppenhet.

13.  Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning skall granskas av en av Stiftelsen utsedd auktoriserad revisor. För revisorn skall utses en ersättare.
Riksrevisionsverket har rätt att därutöver utse en revisor och en ersättare för denne.

14.  Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen för granskning senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

15.  Stiftelsen skall senast sex månader efter räkenskapsårets utgång överlämna en kopia av den av revisorerna granskade årsredovisningen och av revisionsberättelsen till regeringen.

16.  Stiftelsen skall följa upp och utvärdera den verksamhet som stiftelsen stödjer.

17.  Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se