FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Dokumentation och inspelning av samisk musik och jojk. (97/53)
Kommun:
Storuman
Kontakt:
Tärna sameförening
Box 160
920 64 TÄRNABY
Summa:
100 000 kr

PROJEKTREDOVISNING:

Syftet med projektet har varit att bygga upp ett lättåtkomligt arkiv av jojkinspelningar för studier och eventuella framtida forskningar, samt att tillvarata den samiska musik och jojktradition, som håller på att försvinna från Tärnaområdet med omnejd.

Projektet kommer att ha stor betydelse för framtiden, vad gäller jojkens chans till överlevnad. Unga och äldre samer får tillgång att på ett enkelt sätt ta del utav det inspelade material som finns att tillgå från detta område. Det kommer också att vara en stor inspirationskälla för kommande generationer. Det är många som har sina förfäder inspelade utav Tirén. Nu har de möjlighet att kunna ta del av dom, utan att åka till Stockholm/Uppsala och söka i arkiv.

Projektet har genomförts i tre steg:

1. Tirén. Tiréns inspelningar på vaxrullar i sameland har kopierats och dokumenterats. Det har även upprättats personregister på de inspelade samerna i Tärna år 1913.

2. ULMA. Kopiering av ULMAs inspelningar från Tärnaområdet 1943. Det har också gjorts ett register över dessa jojkare.

3. Jojk -98. Här har en inventering gjorts för att kartlägga jojkens funktion i det samiska samhället av idag. 15 st jojkare är inspelade i Västerbotten 1998. Syfte har varit att ställa dagens jojkare i centrum, att låta var och en ge sin syn på jojken som en levande del i det samiska levnadssättet. Denna del finns även arkiverad på DAUM i Umeå.

Projektet har även inköpt de skivor och kassettband som haft anknytning till jojken inom detta område. Ljudupptagningarna finns inspelade för lyssning på kassettband varav en originalkopia samt en "slitkopia". Antalet kassetter är sammanlagt 48 st.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation