FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Forsby Bibliotek och Arkiv (95/133)
Kommun:
Västervik
Kontakt:
Bengt-Olof Myrgård
"Kunskapskällan"
Västerviks gymnasium
Östersjövägen 6
593 32 VÄSTERVIK
Summa:
200 000 kr

Projektet Forsby Bibliotek och Arkiv har hittills kunnat genomföras helt enligt intentionerna i den ursprungliga projektbeskrivningen. Sålunda har flyttningen av bibliotek och arkiv från Forsby säteri till av Västerviks kommun tillhandahållna lokaler genomförts, inventering, ordnande och katalogisering av materialet fortskrider enligt planerna. Det långsiktiga syftet med projektet, att tillhandahålla och levandegöra ett unikt biblioteks- och arkivmaterial med delar från 1600- och 1700-talen har uppnåtts i och med att biblioteksmaterialet integreras i gymnasieskolans samlingar och arkivmaterialet integreras i Västerviks kommunarkiv. Projektet är tre-årigt, varav första året, till vilket medel erhållits, nu är avslutat och här redovisas. Ny ansökan för kommande arbetsår 1996-97 och 1997-98 kommer att insändas före den 15.9-96.

Forsbyprojektet ingår i ett större projekt, "Kunskapskällan", vars syfte är att göra Västerviks Kulturbibliotek lätt tillgängligt för ungdom, studerande och forskare. Projektledare är univeritetslektor Bengt Myrgård. Kontaktperson är länsbibliotekarie Brigitte Kühne, Kalmar, som också varit medsökande. Ett särskilt kuratel, tillika ledningsgrupp har tillsatts för Forsbyprojektet. Revision och huvudansvar i övrigt ligger på Västerviks Gymnasium, på samma sätt som för huvudprojektet "Kunskapskällan". Forsbydelen redovisas separat som ett delkonto under huvudprojektet.

Enligt ledningsgruppens beslut har Forsbyprojektet uppdelats i tre delprojekt: 1. biblioteksdelen; 2. arkivdelen; 3. multimediadelen (produktion av CD-romskiva om Forsby och dess bibliotek och arkiv). Alla tre delarna är i full gång tack vare bidraget från Stiftelsen framtidens kultur. Medlen delas mellan de tre delarna. Projektets framtidsplaner framgår av de utförligare projektredovisningarna, bil. 1 och 2.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information