FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

SkogKulturSkola (99/00523)

Kommun:

Lycksele, Västerbottens län

Projektansvarig:

Stiftelsen Skogsmuseet

Box 176

921 23  LYCKSELE

Webbadress: www.lycksele.se/skogsmuseet/

Summa: 134 000 kr

SAMMANFATTNING:

Att utveckla förslag/modeller för långsiktigt samarbete mellan Skogsmuseet/Gammplatsen, gymnasieskolan och universiteten i Umeå. Utifrån nuvarande läroplan och skogsmuseets/

Gammplatsens mångsidiga utbud skall kreativa projekt inom naturvetenskap, teknik, estetiska ämnen och kulturhistoria skapas. Modellförslagen skall vara så flexibla att de går att tillämpa för de flesta discipliner eleverna efterfrågar, även tvärs över gymnasieprogramgränserna.

Målet är att eleverna skall under sina tre år kunna delta i antingen helårsprojekt, kortare grupparbete eller endagsaktivitet. Dessa skall mynna ut i en redovisning i form av en poster, modell (bygge) eller demonstration under en årligen återkommande vecka, "ung kreativitet" i Skogsmuseet. Allmänheten får då ta del i resultaten. Skogsmuseet söker medel till en projektplanläggare med lärarerfarenhet från gymnasieskolan.

NYSKAPANDE:

Projektet är nyskapande i sin tvärvetenskaplighet mellan natur- och kulturhistoria "på plats". Ett försök att få eleverna på ett positivt och aktivt sätt att inhämta kunskap om sina rötter och sin miljö, lära sig att se "spår i jord" och tillägna sig en bit norrländsk natur- och kulturhistoria.

PROJEKTREDOVISNING:

Målet med projektet "SkogKulturSkola" var att utveckla modeller/förslag för ett långsiktigt samarbete mellan gymnasieskolan och Skogsmuseet i Lycksele. Som projektledare har Rikard Ålstig fungerat. Denna rapport är skriven i samarbete med honom.

Resultatet av projektet har varit positivt i den bemärkelsen att Skogsmuseet fått kontakter med stora delar av lärarkåren och skolledningen på det lokala gymnasiet. Vi har via mindre projekt lyckats bygga upp ett fungerande nätverk mellan skolan och museet i Lycksele. Det negativa har varit de problem man idag ofta stöter på i skolan. Det handlar om för lite tid och ork till olika projekt och samarbetsförslag som arbetats fram mellan museet och skolan.

Därför har vårt projekt omarbetats till et mindre projekt i projektet där lärarna själva formulerat projektet och använt museet som hjälpinsats. Detta har visat sig vara ett lyckat ingångsprojekt mellan skolan och museet, inte minst för att en stor del av personalen på skolan blivit delaktiga i projektet.

Vi startade SkogKulturSkola-projektet med att hösten 2000 presentera museet och projektidéen för lärarna under en av deras studiedagar. Vi arbetade sedan fram bl. a. förslag på fortbildningsdagar för lärare i olika ämnen samt besökte enskilda lärare. Detta resulterade i att besöken från skolan på museet och museiområdet under hösten ökade något. Lärarna upplevde emellertid att det var svårt att hinna med ett museibesök under sina egna lektioner och att organisera byten av lektioner för att få mer tid. Istället fick vi från lärarna ett förslag på ett arbete kallat "Ute-exkursioner". Ett antal lärare ville använda de kulturhistoriska miljöer som finns inom kommunen och länet som bas för ett projektarbete. De objekt som valdes ut skulle förberedas av lärarna och material skulle tas fram om dessa. Eftersom alla dessa miljöer, natur- och kulturreservat, skogs- och flottningshistoriska minnen har kopplingar till Skogsmuseet blev detta ett ypperligt samarbetsprojekt.

Resultatet av detta arbete håller på att färdigställas till projektmaterial som i slutändan kommer att vara till glädje för både skolan och Skogsmuseet.

Skogsmuseet har nu

- kontakter med ett 10-tal aktiva lärare

- färdiga lärarhandledningar i pärmar, varav en uppsättning på museet

- ett fungerande nätverk mellan skolan och Skogsmuseet

- material som redan idag används i undervisningen av ett flertal klasser

Det är uppmuntrande att SkogKulturSkola-projektet har lyckats få till stånd ett fungerande samarbete mellan skolan och museet. Arbetet blir pedagogiskt rätt genomfört av duktiga lärare och är gränsöverskridande över ämnen och inriktningar. Det kan också med fördel användas som visualisering av flera av regeringens miljömål. Historia, geografi, naturvetenskap, samhällskunskap och estetiska ämnen är de ämnen som idag finns representerade med involverade lärare och elever.

Genom detta arbete som lärarna själva formulerat har samarbete skapats mellan skolan och museet. Kanaler och nätverk har växt fram, vilket krävs för att kunna gå vidare. Vi vet att lärare och elever "upptäckt" museet och dess värde som kunskapskälla och resurs. Vi hoppas att deras positiva erfarenheter kommer att spridas vidare och att samarbetet mellan skolan och Skogsmuseet kan fortsätta att utvecklas.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation