FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Nycklar till samiskt arkiv (99/01566)

Kommun:

Jokkmokk, Norrbottens län

Projektansvarig:

Ájtte, Svenskt fjäll- och

samemuseum

Box 116

962 23  JOKKMOKK

Webbadress:  www.ajtte.com

Summa: 100 000 kr

SAMMANFATTNING:

Samiskt arkivmaterial är idag spritt i olika arkiv och museer över hela Sverige vilket gör det besvärligt och tidsödande att forska i samisk historia. Forskningen skulle gynnas av att det arkivmaterial som ligger på olika institutioner blev mer tillgängligt. Idag går det tack vare modern teknik att komma förbi problemet med att komma åt dokumenten genom att mikrofilma eller scanna material och på så vis kunna öka tillgängligheten till dessa arkiv.

SVAR och Ájtte planerar en förstudie för att utreda hur detta arbete enklast skulle kunna gå till. En inventering av de statliga arkiven och deras samiska samlingar är ett första steg. En arkivarie skulle under 6 månader kunna göra denna inventering. Dessutom bör ett idéseminarium ordnas kring samiska arkivfrågor. Till detta bör även museiarkiv och andra arkivinstitutioner inbjudas. Förstudien resulterar i ett flerårigt projekt med eventuell finansiering med EU-medel ur Mål 1.

NYSKAPANDE:

Projektet har som mål att ta ett helhetsgrepp över det samiska arkivmaterialet i Sverige.

PROJEKTREDOVISNING:

Den samiska kulturen har lämnat få egna skriftliga dokument till eftervärlden, men däremot finns det i de svenska arkiven en hel del material som berör den samiska kulturen.

Syftet med projektet "Nycklar till samiskt arki8v" var att kartlägga detta arkivmaterial, samt att föreslå hur man bäst kan tillgängliggöra det. För att åstadkomma detta har projektet bestått av tre huvuddelar:

1. Inventering av arkiv    2. Arkivseminarium i Ramsele      3. Projektansökan

Vid inventeringen besöktes de arkivinstitutioner som ansågs mest intressanta. Inventeringen gav vid handen att det finns många dokument som berör den samiska kulturen. Problemet är dock att de inte betraktas som egna erfarenheter/arkiv, utan som en del av det övriga arkivmaterialet. Detta förhållande och okunskapen om hur den historiska maktstrukturen inom de samiska områdena har sett ut försvårar sökningen. För att komma åt de samiska handlingarna måste man söka efter handlingarna på både dokument- och ärendenivå.

Seminariet genomfördes i Ramsele. Ett flertal institutioner med samiska intressen deltog och samtliga gav ett entydigt uttryck för det stora behov som finns av en översikt och en vägledning till det samiska arkivmaterialet. Seminariet mynnade också ut i att förorda två projekt för att råda bot på dessa problem. Det är dels ett forskningsprojekt med syfte att upprätta söknycklar till samiska arkiv, dels ett projekt för att registrera och dokumentera relevant arkivmaterial.

Projektet är nu avslutat och resultatet framgår av bifogad slutrapport. Som en följd av de insikter och önskemål som framkommit skapas nu två nya projekt: "Nycklar till samiska arkiv" och "Àja-registrering". Ansökningar kommer bland annat att sändas till EU:s strukturfond Mål 1 - Sápmi Norra. Länsstyrelsen i Norrbotten, Jokkmokks kommun och Statens kulturråd.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation