FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Kulturprojektet Rödäng (00/00611)

Kommun:

Umeå, Västerbottens län

Projektansvarig:

Rödängs Samfällighetsförening

Sordinstråket 2

903 53  UMEÅ

Webbadress:

Summa: 432 000 kr

SAMMANFATTNING:

Projektet, som startade hösten 1998, syftar till att utveckla och nyskapa ett bostadsområde som uppfördes som ett led i miljonprogrammet under 70-talets mitt. Projektets mål är att starta en kreativ process i området Rödäng och skapa ett kulturlandskap med konstnärlig utsmyckning av bostadsområdet (340 hus).

Nu är projektet inne i en realiseringsfas av ett konstnärsförslag. Åtta konstnärer har under hösten -99 arbetat fram olika förslag. Det valda förslaget har enhälligt valts ut dels av de boende, dels av projektgruppen och inte minst av en extern sakkunnig jury.

Förslaget innebär utplacering av 4 skulpturer, s k Ufo-bänkar, av konstnären Mikael Åberg. Projektet har stöd av kommunen och rönt stor uppmärksamhet i både press, radio och TV. Samfälligheten, dvs de boende i området, satsar 100 000 kronor, ( motsvarande 5% av föreningens årsbudget).

Realiseringsfasen kommer att inledas när finansieringsfrågorna är lösta.

NYSKAPANDE:

Kulturprojektet är initierat och drivs ideellt av de boende i området. Sättet att "arbeta inifrån" har initierat intressanta processer i området som positivt påverkar boendet.

En modell för andra stadsdelar.

PROJEKTREDOVISNING:

Projektet avsåg installation av fyra monumentala skulpturer i stadsdelen Rödäng, Umeå stad.

Detta har skett i samklang med de boende och trots vädrets makter under projekttiden kunde planerad invigning av den första skulpturen sek den 3/12 2000.

Övriga skulpturer placerades ut den 13/1 2001.

Formellt avslutades projektet 16/1 2001.

Våren/sommaren 2001 kommer gräsmattor kring skulpturerna att sås in, liksom uppsättning av minnesskyltar.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation