FRAMTIDENS KULTUR

 

Riktlinjer för bidragsgivning
från Stiftelsen framtidens kultur

Gäller från 2008

Prioriterade områden

För att främja ett vitalt kulturliv kan Stiftelsen framtidens kultur ge
bidrag/stipendium till kulturprojekt vilka helt eller delvis uppfyller nedan uppräknade krav.

 • Projekt för vilket bidrag söks ska uppfylla högt ställda kvalitetskrav.
 • Stiftelsen prioriterar konstnärligt och kulturellt nyskapande projekt.
 • Stiftelsen prioriterar projekt som bidrar till regional utveckling.

 • Stiftelsen prioriterar stöd till konst- och kulturlivets utvecklings- och förnyelsearbete samt förnyelse av kulturinstitutioner och kulturorganisationer.
 • Stiftelsen prioriterar projekt som verkar för att närma kulturliv och skola till varandra.
 • Stiftelsen prioriterar projekt med ett tydligt medborgarperspektiv.

Allmänna krav på projekt

 1. Ett krav för att erhålla bidrag till mer stadigvarande projekt är att verksamhetens fortsatta finansiering kan bedömas vara realistisk. Stiftelsen uppmuntrar partnerskap med lokala och regionala intressen samt ideella föreningar och privata företag. Ansökningar där det kan bedömas vara naturligt att den sökandes huvudman bör ta ett huvudsakligt ansvar för det sökta projektet kommer inte att prioriteras.
 1. Projekten ska ha ett tydligt inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse. Detta gäller särskilt projekt som ägs av kommun, landsting eller av etablerad institution.
 1. Stiftelsen ger endast i undantagsfall stöd till pågående verksamhet. Bidrag lämnas inte i form av garantiåtagande eller för förlusttäckning.

4.     Bidrag kan bland annat utgå till

 • hittills oprövad verksamhet
 • tidsbegränsad försöksverksamhet
 • förstudier avseende t.ex. finansiering, teknik, inriktning, lokalisering, utvecklings- och förnyelsearbete
 • expertinsatser
 • projektering
 • teknikutveckling
 • marknadsföring
 • utvärdering eller motsvarande som syftar till omprövning av verksamhet.
 1.  Bidrag lämnas inte
 • till löpande verksamhet såsom genomförande av ”nästa utställning” eller ”nästa föreställning”
 • till uppförande av byggnader
 • till produktion av spelfilm
 • för att täcka enskild persons behov av studieresa eller utbildning.

Tekniska regler

 1. Ansökan kan inges av såväl fysiska och juridiska personer som myndigheter.
 2. Ansökan ska innehålla redovisning av hur projektets långsiktiga finansiering ska garanteras.
 3. Stiftelsen erbjuder möjlighet att söka bidrag en gång per år.
 4. Ansökan om bidrag ska inges till Stiftelsens kansli. Ansökan ska vara utförd på särskild blankett. Insända handlingar återsänds ej.
 5. Varje ansökan måste innehålla uppgift om revisors namn och adress. För bidrag från 500.000 kronor och uppåt krävs dessutom att revisorn är auktoriserad eller godkänd. Den revisor som anlitas ska informeras om att denna ansökan görs.
 6. Ansökan som ej inkommit inom fastställd tid behandlas ej.
 7. Bidrag utgår inte som verksamhetsbidrag. För bidragsändamål avseende mer stadigvarande projekt måste därför finansiering av långsiktiga löpande driftskostnader kunna redovisas.
 8. Bidragsmottagare ska, senast vid tidpunkt som fastställts i samband med beslutet om att bidrag beviljas, lämna ekonomisk redovisning och rapport över hur medlen använts. Bidragsmottagare är skyldig att underrätta Stiftelsen om väsentliga förändringar som uppstår under genomförandet av ett projekt, så att Stiftelsen kan ta ställning till huruvida det beviljade bidraget fortsatt får utnyttjas för projektets genomförande.
 9. Till Stiftelsens uppgifter hör att följa upp och utvärdera resultatet av bidragsgivningen. Stiftelsens revisorer har rätt att granska hur bidrag förbrukas i förhållande till ansökan och de villkor som angivits av Stiftelsen för erhållande av bidrag. Utbetalning sker med 85 procent av beviljat belopp. Resterande 15 procent utbetalas först efter det att Stiftelsen godkänt inkommen resultatredovisning.
 10. Utbetalning görs tidigast tre månader innan ett projekt påbörjas.
 11. Om ett projekt för vilket medel beviljats inte genomförts, eller om redovisning och rapport för projektet trots påminnelse inte lämnats till Stiftelsen, ska bidragsmottagaren åläggas att återbetala bidraget. Om ett bidrag, trots anmodan, inte återbetalas beslutar styrelsen om åtgärd.
 12. Om ett projekt genomförts med stöd av bidrag från Stiftelsen och projektet i väsentliga delar avviker från de grunder på vilka bidrag beviljats, eller om resultatrapporteringen ger anledning till mer allvarliga erinringar, beslutar styrelsen om åtgärd.

 

Stiftelsen framtidens kultur
 
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail
info@framtidenskultur.se